Search Resources:

Kijan pou m antre nan MLTC? (How Do I Join MLTC? – Haitian Creole)

Atik sa a baze sou yon bwochi ki bay pwosedi etap pa etap pou enskri nan MLTC. Ou kapab li l sou entènèt la oubyen telechaje li nan vèsyon sa a ke ou ka enprime: Kijan pou m antre nan MLTC? – Printable Brochure (Haitian Creole)

Kijan pou w itilize bwochi sila

Bwochi sila eksplike etap pou w suiv pou w anrejistre nan MLTC.

Gade bwochi nou an “Kisa MLTC ye?” pou w aprann piplis sou MLTC.

Ikòn telefònSi genyen nenpòt bagay ke w pa konprann oubyen si w vle plis enfòmasyon sou yon bagay, ou ka toujou rele ICAN nan (844) 614-8800.

 

Tabmatyè

Kisa MLTC ye?
Kijan pou m antre nan MLTC?
– Aplike pou Medicaid
– Evalyasyon ki San Konfli
– Ki kalite plan?
– Chwazi plan w lan.
– Anrejistre.
Kijan pou m jwenn sèvis atravè plan MLTC mwen an?
Fason pou rezoud pwoblèm yo avèk plan MLTC w lan
ICAN ka ede ou

 

Kisa MLTC ye?

MLTC stands for Managed Long Term Care.

Long term care se akwonim pou Managed Long Term Care (Swen Kontwole Alontèm).

Swen Alontèm vle di sèvis ki ede w avèk aktivite ou fè toulejou. Kèk egzanp se oksilyè adomisil, pwogram swen lajounen, ak etablisman ki bay swen enfimye. Ou ka bezwen sèvis swen alontèm si w bezwen èd yon lòt moun pou w netwaye kay ou, abiye w, oubyen pou w benyen.

Anpil moun ki abite nan Nouyòk ki bezwen swen alontèm resevwa l atravè Medicaid. E pifò moun ki gen Medicaid fèt pou resevwa swen alontèm yo atravè yon pwogram MLTC.

“M” ki nan MLTC a vle di managed (kontwole). MLTC se yon kalite asirans sante ki rele swen kontwole. Se pou w rantre nan yon plan ke yon konpayi asirans sante prive ofri pou Medicaid ka peye pou swen alontèm ou a. Medicaid peye konpayi sa yo pou yo bay manm li yo swen alontèm.

Asirans sante peye pou swen medikal tankou vizit kay doktè, vizit lopital ak medikaman. Sepandan pifò asirans sante yo pa peye pou swen alontèm.

Imaj swen alontèm

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou sèvis swen alontèm, gade bwochi nou an “Kisa MLTC ye?”.

 

Kijan pou m antre nan MLTC?

Si w pa gen Medicare, kidonk ou pa bezwen antre nan MLTC. Annik rele plan Medicaid ou pou mande sèvis swen alontèm.

Men si w gen Medicare, gen senk etap pou suiv pou chwazi e pou antre nan yon plan MLTC:

1. Aplike pou Medicaid

Ou ka antre nan yon plan MLTC sèlman si w gen asirans sante Medicaid. Premye sa pou fè se aplike pou Community Medicaid nan Depatman Sèvis Sosyal lokal ou a.

Ou pral bezwen ranpli yon fòm aplikasyon epi w pral gen pou bay kopi dokiman yo. Ikòn fòmilè aplikasyon an

Ou pral gen pou bay pyès idantifikasyon ak prèv ki montre salè w ak byen w posede. Yo ka pran anviwon jiska 45 jou anvan yo pran yon desizyon.

Konte Òganizasyon Telefòn
New York City Public Health Solutions 800-344-4306
Nassau, Suffolk Nassau-Suffolk Hospital Council 631-656-9783
Orange, Putnam, Rockland, Westchester Westchester Disabled On the Move 914-968-4717
Erie WNY Independent Living 716-836-0822 x331
Monroe, Livingston Coordinated Care Services 585-613-7662 option 3
Cayuga, Herkimer, Madison, Oneida, Oswego, Onondaga ACR Health 315-475-2430
Albany, Saratoga, Schenectady, Schoharie Healthy Capital District Initiative 518-462-1459
Niagara Independent Living of Niagara County 716-284-4131 x231
Broome, Chenango, Cortland, Tioga, Tompkins Southern Tier Independence Center 607-724-2111
Chautauqua Southwestern Independent Living Center 716 661-3010
Franklin, Jefferson, Lewis, St. Lawrence Maximizing Independence Living Choices 315-764-9442 x110
Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Yates S2AY Rural Health Network 800-346-2211
Allegheny, Cattaraugus Directions for Independent Living 716-373-4603
Fulton, Hamilton, Montgomery, Warren, Washington Southern Adirondack Independent Living Center 518-792-3537
Columbia, Greene, Rensselaer Independent Living Center of the Hudson Valley 518-274-0701
Delaware, Otsego Mothers & Babies Perinatal Network 800-231-0744
Genesee, Orleans, Wyoming Independent Living of Genesee Region 585-815-8501 x415
Clinton, Essex North Country Center for Independence 518-563-9058 x109

Si konte w la pa sou lis la, ou ka kontakte Depatman Lokal Sèvis Sosyal (LDSS) ou a pou w aplike pou Medicaid. Rele nan 800-541-2831 pou w jwenn enfòmasyon pou pran kontak avèk LDSS ou a.

2. Evalyasyon ki San Konfli

Pwochen etap la se pou mande Medicaid si w nesesite èd minimòm la pou w antre nan yon plan MLTC.

MLTC pa pou tout moun. Menm si w deja gen Medicaid, ou ka antre nan MLTC sèlman si w bezwen yo ede w avèk aktivite w fè toulejou. Pou Medicaid ka deside si w ka antre nan MLTC, li voye yon enfimyè lakay ou pou rankontre w. Yo rele sa yon evalyasyon.

Ou ka pran yon randevou pou yo fè sa, annik rele nan 855-222-8350. Enfimyè sa a se yon enfimyè k ap soti nan Sant Anrejistreman ak Evalyasyon San Konfli, ke Leta Nouyòk jere. Sant San Konfli a ka fè evalyasyon w lan anvan
menm Medicaid apwouve aplikasyon w lan.

Jou randevou w la, enfimyè a pral vin lakay ou epi li pral poze yon lis kesyon estanda. Enfimyè a pral poze w kesyon sou kondisyon medikal ou, sou sentòm ou, kijan w konplete aktivite ou fè chak jou yo, ak lòt bagay ankò. Ou ka mande yon zanmi oswa yon manm fanmi w pou l prezan lè enfimyè a ap vini. Evalyasyon an ka pran jiska 3 zèdtan.

Lè vizit la fini, enfimyè a pral fè w konnen tousuit si w apwouve pou antre nan MLTC. Sant San Konfli a ap voye yon lèt ba ou tou k ap fè w konnen yo apwouve w. Si enfimyè a di non, ou pral resevwa yon lèt pa lapòs epi w ap gen chans pou esplike pouki enfimyè a pat gen rezon.

imaj vizit enfimyè adomisil avèk kesyonè

3. Ki kalite plan?

Yon fwa yo fin fè evalyasyon an e yo fin apwouve w, ou pare pou antre nan yon plan. Men dabò ou fèt pou chwazi ki kalite plan ou vle. Ou ka itilize bwochi nou an ”Kisa MLTC ye?” pou ede w deside ki kalite plan ki bon pou ou.

Gen sèten plan ki pa disponib nan tout konte yo. Rele ICAN pou ka konnen ki dènye lis plan ki disponib pou konte w la.

Imaj kat Idantifikasyon manm yo pou senk kalite plan MLTC diferan

Imaj swen alontèm

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou chwa pou diferan plan yo, gade bwochi nou an “Kisa MLTC ye?”.

Ki kalite plan MLTC ki genyen?

Genyen senk kalite asirans sante Medicaid diferan ki ofri swen alontèm. Pou konn kilès ki bon pou ou, sa pral depannde si w gen Medicare tou.

Si w pa genyen Medicare, jeneralman genyen yon kalite plan ou ka antre ladann pou jwenn swen alontèm: Mainstream Medicaid Managed Care (MMC). Rès bwochi sila a pa konsène ou. Rele ICAN pou jwenn èd.

Si w genyen Medicare ak Medicaid, alòs ou ka chwazi si w ap resevwa tout sèvis ou yo atravè menm plan an oubyen si w ap pran yon plan MLTC apa de Medicare ou a.

Si w vle kenbe Medicare ak Medicaid ou yo separe, ou ka antre nan yon plan Medicaid MLTC.

Si w ta renmen genyen yon plan ki enkli tout swen medikal ak swen alontèm ou yo, ou ka chwazi nan twa kalite plan:

 • PACE
 • MAP
 • FIDA

Chak kalite plan ka kouvri sèvis diferan. Men tout plan menm kalite yo fèt pou yo kouvri menm sèvis yo.

4. Chwazi plan w lan.

Yon fwa yo fin apwouve w pou Medicaid ak pou MLTC, ou fèt pou rele yon plan pou ka konnen si li bon pou ou. Men kèk kesyon ou dwe poze ki pou ede w deside:

 • Konbyen èdtan sèvis oksilyè adomisil m ap genyen?
 • Ki lòt sèvis y ap ban mwen?
 • Èske m ap kapab kenbe moun k ap ede m aktyèlman an?
 • Èske m ka kontwole pwòp swen mwen?*
 • Èske m ap kapab resevwa swen lakay mwen, oswa èske se nan etablisman swen enfimye a sèlman?
 • Èske yo pral kouvri dantis mwen, podyat (doktè pye) mwen, odyològ mwen ak optometris mwen?
 • Èske y ap kouvri doktè m, lopital mwen, ak medikaman m? (Sèlman pou FIDA, PACE ak MAP)
* MLTC enkli yon sèvis ki rele Pwogram Asistans Pèsonèl Kliyan an Dirije (Consumer Directed Personal Assistance Program, CDPAP), kote ou ka chwazi pwòp oksilyè ou olye w itilize yon etablisman ki bay swen adomisil.

Pou reponn a kesyon sa yo, plan an pral bezwen voye yon lòt enfimyè lakay ou pou evalye w. Yo oblije fè vizit adomisil sa a menm si w te deja resevwa vizit enfimyè Sant San Konfli a.

Ou ka mande yon zanmi oswa yon fanmi w pou li la lè enfimyè a ap vin vizite w lakay ou. Ou ka poze kesyon epi w ka di enfimyè a tout sa ou vle konsènan sa w bezwen. Anvan enfimyè a ale, pa bliye mande l ki sèvis ak konbyen èdtan plan an ap apwouve. Si w renmen plan sa a, ou ka antre ladann tousuit.

Ou pa bezwen antre nan premye plan ki vin vizite w la. Ou ka rele yon lòt plan pou mande yo vin fè yon evalyasyon. Ou fèt pou chwazi plan k ap ba w sèvis ou bezwen yo ak sa ou pi renmen an.

Imaj yon evalyasyon enfimyè adomisil avèk kesyonè ak fòmilè enskripsyon

5. Anrejistre.

Dèke w fin chwazi plan ki pi byen reponn a bezwen w yo, ou ka siyen yon fòmilè anrejistreman ke plan an ba ou, pou w sa anrejistre ladann.

Si ou anrejistre disi le 20 nan mwa a, sèvis ou yo ap kòmanse le 1ye nan mwa pwochen an. Si w anrejistre apre dat le 20 nan mwa a, sèvis ou yo pap kòmanse pazavan mwa apre a.

Tout pwosede a, kòmanse nan aplikasyon pou Medicaid jouk rive nan anrejistre nan yon plan, ka pran apeprè 3 mwa.

Pwosede sa a ka difisil, donk tanpri rele ICAN pou jwenn èd: (844) 614-8800.

Ou ka rele ajan ki responsab anrejistreman an tou, NY Medicaid Choice, nan (888) 401-6582.

 

Kijan pou m jwenn sèvis atravè plan MLTC mwen an?

Yon fwa ou anrejistre nan MLTC, y ap ba w yon responsab swen.

Responsab swen w lan pral rele w chak mwa pou l asire l ou resevwa sèvis ou bezwen yo. Yo pral vin rann ou vizit lakay ou chak sis mwa.

Si w vle yon nouvo sèvis, oswa si ou vle yo ba w plis nan yon sèvis ou deja genyen, ou fèt pou rele responsab swen w lan. Yo rele sa otorizasyon sèvis.

Lè w mande pou yo ba w yon otorizasyon sèvis, plan MLTC ou fèt pou l voye yon avi alekri sou desizyon li pran an sou 14 jou.*

Imaj yon apèl telefonik avèk responsab swen an

* Y ap fè l si kondisyon w lan mande sa rapidman, oswa sou 3 jou apatide lè yo resevwa tout enfòmasyon nesesè, men sa pap pran plis ke 14 jou.

 

Fason pou rezoud pwoblèm yo avèk plan MLTC w lanquestions icon

Responsab swen w lan ta dwe kapab ede w rezoud pifò pwoblèm ou ka genyen avèk swen w.

Men si w pa renmen yon desizyon plan MLTC a pran, ou ka mande pou yo pran yon desizyon ki diferan. Yo rele sa yon apèl.

Si plan MLTC w la pran yon aksyon konsènan sèvis ou yo, ou gen dwa pou yo ba ou yon avi alekri e pou fè yon demann pou apèl poutèt aksyon sa a.

Gen plizyè fason diferan pou fè yon apèl, toudepann de ki kalite plan ou genyen e ki kalite pwoblèm ou genyen.

Règ pou jere apèl MLTC yo trè konplike. Si plan MLTC w la te pran yon desizyon sou swen w ap resevwa a epi w pa dakò avèk li, rele ICAN.

ICAN ka ede w deside si pou fè demann pou apèl la, e nan sèten ka, nou ka menm ba w yon avoka.

Ou ka pote plent tou sou responsab swen w lan oubyen sou kalite sèvis ou resevwa a. Yo rele sa yon doleyans.

 

ICAN ka ede ou

Nou ka:

 • Reponn kesyon w yo sou plan Swen Kontwole Alontèm.
 • Ba w konsèy sou opsyon ou genyen pou plan yo.
 • Ede w anrejistre nan yon plan MLTC.
 • Idantifye ak rezoud pwoblèm ou genyen ak plan w nan.
 • Ede w konprann dwa w genyen yo.
 • Ede w soumèt plent ak/oswa doleyans si w pa kontan avèk aksyon yon plan.
 • Ede w konteste yon aksyon ou pa dakò avè l.

Rele nan 844-614-8800.

Si w soud oswa bèbè, ou ka rele 711 pou itilize sèvis Relè NY la.

Voye yon imèl nan ICAN@cssny.org.

 

ICAN ka ede ou.

Imaj ki montre diferan fason ICAN kapab ede: nan telefòn, sou papye, an pèsòn, epi nan rankont, nan bay eksplikasyon, ak nan fè tradiksyon.

Translations :

Downloads :

Kijan pou m antre nan MLTC? - Printable Brochure (Haitian Creole)