Search Resources:

Kisa MLTC ye? (What is MLTC? – Haitian Creole)

Atik sa a baze sou yon bwochi apwopo MLTC. Ou kapab li l sou entènèt la oubyen telechaje li nan vèsyon sa a ke ou ka enprime: Kisa MLTC ye? – Printable Brochure (Haitian Creole)

Kijan pou w itilize bwochi sila

Ou ka li bwochi sila a depi nan kòmansman ni si w pa konnen anyen sou swen kontwole alontèm.

Ou ka itilize Tabmatyè a tou pou ale dirèkteman sou kesyon w nan.

Ikòn telefònSi genyen nenpòt bagay ke w pa konprann oubyen si w vle plis enfòmasyon sou yon bagay, ou ka toujou rele ICAN nan (844) 614-8800.

Tabmatyè

Kisa MLTC ye?
Ki kalite plan MLTC ki genyen?
Ki moun ki pou antre nan yon plan MLTC?
ICAN ka ede ou.


Kisa MLTC ye?

MLTC se akwonim pou Managed Long Term Care (Swen Kontwole Alontèm).

Swen Alontèm vle di sèvis ki ede w avèk aktivite ou fè toulejou. Kèk egzanp se oksilyè adomisil, pwogram swen lajounen, ak etablisman ki bay swen enfimye. Ou ka bezwen sèvis swen alontèm si w bezwen èd yon lòt moun pou w netwaye kay ou, abiye w, oubyen pou w benyen.

Anpil moun ki abite nan Nouyòk ki bezwen swen alontèm resevwa l atravè Medicaid. E pifò moun ki gen Medicaid fèt pou resevwa swen alontèm yo atravè yon pwogram MLTC.

“M” ki nan MLTC a vle di managed (kontwole). MLTC se yon kalite asirans sante ki rele swen kontwole. Se pou w rantre nan yon plan ke yon konpayi asirans sante prive ofri pou Medicaid ka peye pou swen alontèm ou a. Medicaid peye konpayi sa yo pou yo bay manm li yo swen alontèm.

Pou plan an ka peye pou swen w, se pou w al wè pwofesyonèl swen sante ki nan rezo plan an.


Asirans sante peye pou swen medikal tankou vizit kay doktè, vizit lopital ak medikaman. Sepandan pifò asirans sante yo pa peye pou swen alontèm.

Imaj swen alontèm


Toulesenk pwogram MLTC ki dekri pi ba yo kouvri sèvis tankou swen adomisil, swen lajounen pou adilt, swen nan etablisman ki bay swen enfimye, founiti medikal, ak sèvis transpò. Sepandan, disponibilite pou lòt sèvis swen alontèm yo varye ant senk pwogram yo.

Lè w antre nan yon plan MLTC, ou pral gen yon Responsab Swen. Moun sa a pral vizite w omwen de (2) fwa nan yon ane epi l pral ede w resevwa swen ou bezwen. Ou ka rele responsab swen w lan nenpòt lè ou gen yon kesyon oswa yon pwoblèm.

Imaj yon apèl telefonik avèk responsab swen an


Ki kalite plan MLTC ki genyen?

Genyen senk kalite asirans sante Medicaid diferan ki ofri swen alontèm. Chak kalite plan ka kouvri sèvis diferan. Men tout plan menm kalite yo fèt pou yo kouvri menm sèvis yo. Pou konn kilès ki bon pou ou, sa pral depannde si w gen Medicare tou.

Representations of health insurance member ID cards stacked: MMC, Medicaid MLTC, PACE and MAP

Si w genyen Medicaid men ou pa genyen Medicare, li pwobab ke ou resevwa asirans sante Medicaid ou atravè yon plan Swen Prensipal Kontwole Medicaid (Mainstream Medicaid Managed Care, MMC).

Imaj yon kat NY State MedicaidImaj kat yon manm pou plan Medicaid swen kontwole tradisyonèl

 

Mainstream Medicaid Managed Care (MMC)

Plan sa yo kouvri tout depans doktè, lopital, medikaman ak sèvis swen sante alontèm ou resevwa yo. Anjeneral ou pa bezwen yon plan MLTC apa pou resevwa sèvis swen sante alontèm.

Si w genyen Medicaid sèlman epi w bezwen swen alontèm, rès bwochi sa a pa konsène w. Rele ICAN pou jwenn èd.

Si w genyen Medicare ak Medicaid, apresa ou ka chwazi pami kat kalite plan sila yo: Medicaid MLTC, PACE, MAP.

Imaj yon kat Idantifikasyon asirans sante MedicareImaj yon kat NY State Medicaid

 

Stacked representations of health insurance member ID cards: Medicaid MLTC, PACE and MAP

Medicaid MLTC

Imaj kat Idantifikasyon manm yon plan Medicaid MLTC

Pifò moun ki gen MLTC gen kalite plan sa a, ke yo konn rele tou “partial-capitation (kapitasyonpasyèl) MLTC.” Yo rele li “pasyèl” poutèt se sèlman yon pati nan swen sante w li kouvri.

W ap toujou genyen Medicare ak Medicaid tradisyonèl pou doktè w, lopital ak lòt swen medikal ou yo.

Plan MLTC Medicaid yo kouvri swen alontèm ak kèk lòt sèvis. Avèk kalite plan sa a, ou dwe itilize asirans sante Medicare ou pou swen medikal ou. Ou ka kontinye ale kay menm doktè w ou ale kounyeya, paske asirans sante Medicare ou pap chanje.

Illustration showing how a Medicaid MLTC complements Medicare coverage

Men kèk nan sèvis Medicaid MLTC kouvri yo:

 • Swen adomisil (ikonpri swen pèsonèl, oksilyè adomisil, ak Asistans Pèsonèl Kliyan an Dirije)
 • Sant ki bay Adilt Swen Lajounen
 • Swen Enfimyè Prive
 • Fizyoterapi/Terapi Okipasyonèl/Òtofoni
 • Transpò pou rive nan vizit medikal yo
 • Livrezon manje adomisil
 • Founiti ak ekipman medikal
 • Aparèy oditif ak odyoloji
 • Linèt ak swen pou zye
 • Swen dantè
 • Podoloji (swen pou pye)
 • Etablisman ki bay swen enfimye

Imaj ki montre moun kap resevwa twa kalite sèvis swen alontèm diferan: terapi okipasyonèl, deplasman soti nan kabann, epi asistans pou al fè makèt

Plan ak Kapitasyon Konplè

Touletwa kalite plan sa yo bay menm sèvis Medicaid MLTC bay. Men yo enkli tou tout benefis Medicare ou yo.

Dèfwa yo rele yo plan ak kapitasyon konplè, akòz yo peye yo pou bay toulede benefis Medicare ak Medicaid ou yo. Avèk plan sa yo, ou pa bezwen itilize kat Medicare ou ankò pou ka jwenn swen medikal. Tout bagay pase pa plan w lan. Plan sa yo pi pratik poutèt ou gen yon sèl plan asirans pou jere.

Sepandan, ou fèt pou asire w ke doktè w yo aksepte plan an anvan w antre ladann. Se pou asire w tou ke lopital yo, famasi yo ak lòt pwofesyonèl swen sante ke w itilize yo nan rezo plan an. Si pwofesyonèl swen sante w la pa nan rezo plan an, lè sa a asirans ou a pap peye pou w al wè yo.

Illustration showing representations of Medicare and Medicaid member ID cards being combined into one health plan card: PACE or MAP, above a representation of a hospital (for medical care), and a person receiving care from a home care worker in their home, with a van parked outside to provide medical transportation.


Pwogram Tout Swen Enkli pou Moun Aje (Program of All-Inclusive Care for the Elderly [PACE])

Illustration of a member ID card for a PACE plan, and illustration showing how a PACE encompasses services in the home, services at the PACE center, and transportation in-between.

PACE konbine Medicare, Medicaid ak sèvis swen alontèm nan yon sèl plan.

Ou fèt pou gen omwen 55 an daj pou antre nan PACE.

Si w antre nan yon plan PACE, ou fèt pou ale nan yon sant nan katye w la pou ka resevwa pifò swen ou bezwen.

Sant PACE la gen doktè ak enfimyè ki òganize swen ou, epitou li enkli swen lajounen pou adilt, manje ak lòt sèvis.

PACE pa disponib toupatou nan Leta a. Men se yon bon opsyon pou moun ki viv toupre yon sant PACE.


Medicaid Advantage Plus (MAP)

Illustration of a member ID card for a Medicaid Advantage Plus plan, and illustration showing network of medical providers in a Medicaid Advantage plus plan.

Plan Medicaid Advantage Plus tankou yon plan Medicare Advantage ki konbine ak yon plan MLTC. Menm jan ak PACE, MAP genyen tout ladann, Medicare, Medicaid ak sèvis swen alontèm.

Laj yo mande pou antre ladann varye selon plan an, li ka 18+ jiska 65+.

Diferans li genyen avèk PACE sèke ou pa bezwen ale nan okenn sant pou ale kay doktè w ni pou resevwa lòt swen.


Ki moun ki pou antre nan yon plan MLTC?

Ou fèt pou antre nan yon Plan si w reponn “wi” pou tout kesyon sa yo:

 • Èske w anrejistre nan Medicare aktyèlman?
 • Èske w anrejistre nan Medicaid aktyèlman?
 • Èske w bezwen swen sante alontèm, swen nan etablisman ki bay adilt swen sante lajounen, swen nan etablisman ki bay swen enfimye, oswa lòt swen sante alontèm?
 • Èske w gen laj 21 an oswa plis?

Si w reponn “wi” pou tout kesyon yo, alòs ou fèt pou w chwazi yon plan. Ou ka chwazi yon plan Medicaid MTLC, PACE, oubyen MAP.

Se lè w antre nan yon plan sèlman ke w ap ka resevwa sèvis swen alontèm.

Si w deja ap resevwa sèvis swen alontèm Medicaid, petèt yo deja chanje w pou mete w nan yon plan MLTC.

Si w ap aplike pou swen alontèm Medicaid, ou fèt pou chwazi yon plan MLTC yon fwa yo apwouve w pou Medicaid.


ICAN ka ede ou

Nou ka:

 • Reponn kesyon w yo sou plan Swen Kontwole Alontèm.
 • Ba w konsèy sou opsyon ou genyen pou plan yo.
 • Ede w anrejistre nan yon plan MLTC.
 • Idantifye ak rezoud pwoblèm ou genyen ak plan w nan.
 • Ede w konprann dwa w genyen yo.
 • Ede w soumèt plent ak/oswa doleyans si w pa kontan avèk aksyon yon plan.
 • Ede w konteste yon aksyon ou pa dakò avè l.

Rele nan 844-614-8800.

Si w soud oswa bèbè, ou ka rele 711 pou itilize sèvis Relè NY la.

Voye yon imèl nan ICAN@cssny.org.


ICAN ka ede ou.

Imaj ki montre diferan fason ICAN kapab ede: nan telefòn, sou papye, an pèsòn, epi nan rankont, nan bay eksplikasyon, ak nan fè tradiksyon.

Translations :

Downloads :

Kisa MLTC ye? - Printable Brochure (Haitian Creole)